Dlaczego warto wspierać Niezależną Galerię Sztuki „MARCHAND”?

Nasze działania kierujemy głównie do miłośników i sympatyków sztuki, ale mają również wspierać samych artystów, bowiem dają im możliwość budowania więzi społecznych i aktywnego uczestnictwa w tworzeniu wizerunku miasta, w którym żyją. Odmienność Galerii MARCHAND od innych sal wystawowych, polega na tym, że tu artyści czują się gospodarzami a nie petentami instytucji kulturalnych, co jest pozytywnym i zasługującym na wsparcie procesem kształtowania się i rozwoju tego środowiska.

Galerię tworzą i finansują sami artyści z małym wsparciem władz Miasta Białegostoku, bez żadnych innych dotacji. Wszelkie działania odbywają się bezpłatnie tylko na zasadzie wolontariatu artystów i przyjaciół Galerii. Pozwala to na prowadzenie w pełni niezależnej polityki artystycznej i wydawniczej.

Wydawanie Magazynu „Marchand” dedykowanego lokalnemu rynkowi sztuki, historycznej i aktualnej twórczości białostockich i regionalnych artystów plastyków, służy edukacji młodzieży w zakresie sztuk wizualnych oraz ich aktywizacji do twórczości własnej. Włącza sztukę w historyczne budowanie tożsamości miasta. Jest swoistym tworzywem spajającym lokalną społeczność. Galeria Marchand wsparta Kwartalnikiem włącza młodzież jak i dorosłych białostoczan do tworzenia artystycznego wizerunków miasta i budowaniu świadomości estetycznej mieszkańców. Dzięki posiadanemu zapleczu artystów oraz ekspertów z dziedziny sztuki będzie patronować i wspierać inicjatywy związane ze sztukami plastycznymi i pokrewnymi.

Dlatego tak ważne jest Wasze wsparcie.

Deklarowane wpłaty miesięczne – weryfikacja co 3 miesiące!

10 zł  Bardzo Ci dziękujemy za wsparcie projektu. Wspólnie będziemy go realizować i rozwijać nasze zainteresowania i pasje. Za 10 zł otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku.Co pojawi się w grupie:

  • ekskluzywne materiały powstałe w trakcie wystaw i spotkań z artystami i ekspertami.
  • nagrania wywiadów zamieszczanych w Magazynie MARCHAND
  • unikalne zdjęcia związane z twórczością artystów związanych z Galerią Marchand

Będzie to również platforma do otwartych dyskusji i kontaktów.

25 zł Twoje wsparcie jest dla nas bardzo ważne dzięki niezależności, którą gwarantujemy wspólnie zagłębimy się w sferę wolnej sztuki i wszystkich jej aspektów. Szczególną uwagę poświęcimy sztuce i arty- stom Podlasia. Lista patronów drukowana będzie na naszej stronie i w Magazynie „Marchand”. Oczywi- ście ten próg daje Ci dostęp do przywilejów z poprzedniego progu.

50 zł Ta kwota zasili budżet naszej Galerii. Znaczącą cześć poświęcimy na wydawanie Magazynu Marchand. Patron w ramach wdzięczności za wsparcie będzie otrzymywał w formie mailowej, każdy nr Magazynu MARCHAND w chwili jego wydania. Oczywiście ten próg daje Ci dostęp do przywilejów z poprzednich progów (10 zł; 25 zł)

100 zł Dziękujemy za Twoją hojność. Otrzymujesz tytuł MECENASA SZTUKI oraz dyplom z pod- pisami artystów. Jeśli tylko zechcesz Twoje nazwisko znajdzie się na honorowej liście mecenasów naszej Galerii Oczywiście ten próg daje Ci dostęp do przywilejów z poprzednich progów (10 zł; 25 zł; 50 zł)

200 zł Jesteś naszym strategicznym patronem! Otrzymujesz tytuł Honorowego Mecenasa oraz pamiątkowy upominek od artystów Galerii. Oczywiście ten próg daje Ci dostęp do przywilejów z poprzednich progów (10 zł; 25 zł; 50 zł, 100 zł)

Wpłaty prosimy kierować:
Inicjatywa Plac NZS, ul. J. Kilińskiego 12/3

Z dopiskiem: darowizna na cele statutowe, Galerię MARCHAND

Nr konta do wpłat: BOŚ Bank: PL 64154012162054000019280001

Przekazaną darowiznę możesz odliczyć od podatku (osoba fizyczna do 6% od dochodu, osoba prawna do 10% od dochodu): Przekaż NGO darowiznę, skorzystaj z odliczenia podatkowego